Lære os at kende

  • Se hvad kunder mener
  • Salgs og leveringsbetingelser
  • GDPR
  • Byggeriets Ankenævn, hvis du vil klage

Vi er i 2019 nystartet som selskab, men har mange års erfaring i montage-, reparations- og renoverings arbejde. Firmaet ligger i Mariagerfjord kommune og Mariager/Assens er vores nære område. Vi arbejder primært i Mariagerfjord og Randers kommuner, men vi kører gerne længere ud i landet 🙂

Faadetnugjort.dk er en del af Svangren Business Development`s ApS også kaldet SBD ApS

Se hvad vores kunder mener på trustpilot, klik her

Se det hele på vores trustpilot sider, klik her

Salgs- og leveringsbetingelser 01-05-2019

1. GYLDIGHED: Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt. Salgs- og leveringsbetingelserne går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers almindelige betingelser.

2. PRODUKTINFORMATION: Alle oplysninger om vægt, dimensioner og kvalitet samt tekniske og andre data, der fremgår af kataloger, prospekter og anden reklame- og informationsmateriale er vejledende og kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt indgår som en del af parternes aftale. Svangren Business Development APS er i øvrigt berettiget til at ændre i specifikationer, såfremt dette er påkrævet for at overholde gældende regler og lovkrav, herunder EU-forskrifter, eller såfremt ændringen ikke påvirker kvalitet eller ydelse.

3. TILBUD: Afgivne tilbud er, hvor andet ikke er anført, gældende i 4 uger fra afgivelsen.

4. PRIS: Opgivne priser er, medmindre andet følger af opgivelsen, i danske kroner, inkl. moms, men exkl. emballage, paller og eventuelle andre afgifter og gebyrer og er i øvrigt opgivet under forbehold af, at der ikke inden levering sker ændringer i omkostninger uden for Svangren Business Development ApS kontrol, herunder enhver valutakursændring, regulering af momssatser, andre offentlige udgifter eller væsentlige ændringer i omkostningen til arbejdskraft eller materiale eller andre omkostninger for leverandører, hvilket i påkommende tilfælde berettiger Svangren Business Development APS til forinden levering skriftligt at regulere den tilbudte pris tilsvarende. I det omfang fragt, forsikring, told og andre lignende omkostninger måtte være indeholdt i en opgiven pris, gælder det samme vedrørende disse omkostninger. Udgifter i anledning af ændring af ordre, der er ønsket af køber eller skyldes dennes forhold eller instruktion, herunder manglende videregivelse af nødvendige oplysninger, afholdes af køber.

5. LEVERING: Opgivne priser omfatter transport- og leveringsomkostninger i det omfang dette udtrykkeligt fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen. Aftale om levering på arbejdsplads eller andet afleveringssted er afgivet under forudsætning af, at der er adgang for lastbil. Er der ikke aftalt fragt, sker levering ab fabrik fra Svangren Business Development ApS’ relevante lager i Mariager eller en leverandørs lager, medmindre andet er aftalt. Risikoen for varerne overgår til køber ved levering eller ved overlevering til selvstændigt virkende fragtmand. Såfremt der i ordrebekræftelsen er anført en konkret dato som leveringstidspunkt, anses levering som rettidig, såfremt leveringen sker i perioden fra en hverdag før til en hverdag efter den angivne dato. Er der angivet en konkret uge som leveringstidspunkt, anses levering som rettidig, såfremt leveringen sker i perioden fra tre hverdage før til tre hverdage efter den angivne uge. Dette gælder dog ikke, såfremt det i ordrebekræftelsen er angivet, at leveringsterminen ligger fast. Skulle der indtræde standsning eller indskrænkning i driften hos Svangren Business Development ApS’ leverandører, eller leverancen fra disse forsinkes, uden at dette er begrundet i Svangren Business Development ApS’ forhold, er Svangren Business Development ApS berettiget til at udskyde en ordres effektuering i det omfang, dette er nødvendiggjort af leverandørens forhold.

6. MONTERING: Er der aftalt montering, forudsættes dette at kunne iværksættes straks efter levering og kunne ske under ét. Svangren Business Development ApS er dog berettiget til at foretage montering af flere gange, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt. Påføres Svangren Business Development ApS’ medarbejdere ventetid, merarbejde eller ekstra kørsel på grund af købers forhold, herunder manglende klargøring af arbejdspladsen, faktureres der særskilt herfor. Monteringsarbejde omfatter ikke bortkørsel af jord, reetablering af belægning m.v. Alt gravearbejde sker på bygherrens ansvar. Ved montering på emner, herunder gulve, vægge m.v., er bygherren ansvarlig for at disse emner er bæredygtige, ligesom en eventuel beskadigelse af disse emner er Svangren Business Development ApS uvedkommende. Skal der tages højde for særlige forhold ved montering, skal der oplyses herom ved tilbudsafgivelse og de konkrete særlige forhold skal fremgå af ordrebekræftelsen.

7. EMBALLAGE: Køber faktureres for emballage i form af paller, pallerammer og lignende. Svangren Business Development ApS tilbagebetaler beløb betalt for emballage, såfremt emballagen tilbageleveres i samme stand som ved leveringen. Svangren Business Development ApS kan afhente emballagen efter nærmere aftale. Såfremt dette ikke sker i forbindelse med leveringen af anden ordre, skal køber betale for fragt af emballage tilbage til Svangren Business Development ApS.

8. FORCE MAJEURE I tilfælde af force majeure, hvortil henregnes strejke, lockout, ildsvåde, oversvømmelse, større maskinskader, ind- og udførselsforbud, forsinkelser, hvorover Svangren Business Development ApS ikke er herre, er Svangren Business Development ApS berettiget til at udskyde eller annullere en ordres effektuering. Køberen kan hverken i tilfælde af udskudt effektuering eller annullering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Svangren Business Development ApS.

9. MANGLER: Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Reklamation over mangler, der bliver eller burde være opdaget ved denne gennemgang, skal ske senest 8 dage efter varens modtagelse. En reklamation skal fremsendes skriftligt og indeholde en nøjagtig angivelse af, hvori fejl eller mangler består. Reklamation for dellevering berettiger ikke til annullering af restordren. Svangren Business Development ApS har ret til enten at afhjælpe manglen, ombytte de mangelfulde varer eller yde et passende afslag i købesummen. Svangren Business Development ApS’ ansvar for mangler omfatter ikke fejl og mangler, som er opstået som følge af indgreb og/eller ændringer af det solgte foretaget af tredjemand, naturligt slid, fejlagtig eller skødesløs behandling, overbelastning samt tilsidesættelse af de medfølgende monterings-/betjeningsforskrifter. Svangren Business Development ApS’ ansvar omfatter kun mangler, hvorover der er reklameret inde for et år fra den dag, hvor levering fandt sted.

Mangler ved leverancer som efterfølgende er monteret af Svangren Business Development ApS’ medarbejder håndteres af Svangren Business Development ApS, således at en reklamation først modtages efter endt montage.

10. GARANTI: Hvor Svangren Business Development ApS benytter underleverandører, gælder garantien fra underleverandørens aflevering til Svangren Business Development ApS. Svangren Business Development ApS’ garanti for underleverandørens arbejde er ikke mere vidtgående end underleverandørens garanti over for Svangren Business Development ApS. Svangren Business Development ApS har accepteret den af Byggestyrelsen formulerede byggeleveranceklausul (5 års garanti) ved direkte og indirekte leverancer til offentlige myndigheder.

Sædvanlige garantier krævet af lov ved forbruger køb respekteres.

11. PRODUKTANSVAR: Hvis de leverede varer forvolder skade eller tab, er Svangren Business Development ApS’ ansvar begrænset på følgende måde:                 

(i) For skader på ting (løsøre og fast ejendom) er Svangren Business Development ApS’ ansvar begrænset til værdien af de defekte varer, dog maksimalt DKK 500.000 per skadesbegivenhed.

(ii) For personskade er Svangren Business Development ApS’ ansvar begrænset til DKK 1.000.000 per skadesbegivenhed. Svangren Business Development ApS’ samlede ansvar for en skadesbegivenhed kan i intet tilfælde overstige DKK 5.000.000. Svangren Business Development ApS er ikke ansvarlig for skader på ejendom, der skyldes det leverede efter færdiggørelse og medens det er i køberens besiddelse. Svangren Business Development ApS skal heller ikke være ansvarlig for skade på produkter, der er produceret af køberen, eller på produkter, som køberens produkter udgør en komponent i/integreret del af. Køberen skal holde Svangren Business Development ApS skadesløs, i det omfang Svangren Business Development ApS over for tredjemand pålægges ansvar for skade og tab, som Svangren Business Development ApS ifølge nærværende regler ikke er ansvarlig for over for køberen.

12. BETALING: Varer og byggematerialer indkøbt hos underleverandør betales kontant ved accept af tilbud. Betaling af montage er kontant ved afslutning af montagen med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Ved overskridelse af forfaldstidspunktet pålignes fakturabeløbet 2% pr. påbegyndt måned samt et administrationsgebyr på kr 500. Svangren Business Development ApS forbeholder sig ret til at ændre rentesatsen, såfremt der sker ændringer i diskontorentesatsen. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav mod Svangren Business Development ApS, som ikke er skriftligt anerkendt af Svangren Business Development ApS, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

13. ANSVARSBEGRÆNSNING Et erstatningskrav over for Svangren Business Development ApS kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Svangren Business Development ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

14. EJENDOMSFORHOLD: Svangren Business Development ApS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen, herunder beløb skyldige for transport, montering, renter og andre omkostninger, er betalt. Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen.

15. VÆRNETING OG LOVVALG Som værneting for enhver tvist, som udspringer af nærværende aftale, er aftalt Svangren Business Development ApS’ hjemsted med værneting i Randers. Dansk ret finder anvendelse ved afgørelsen af enhver tvist mellem parterne når det ikke er beskrevet direkte i Salgs- og leveringsbetingelserne.


GDPR

Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet kan indeholder cookies fra tredjeparter.

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@faadetnugjort.dk  

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Svangren Business Development ApS
Kongenshøjvej 8
DK-9550 Mariager
Telefon: +45 30809911
Email: info@faadetnugjort.dk


Byggeriets Ankenævn, hvis du vil klage

Hvem kan klage

En forbruger defineres i vedtægternes § 6, stk. 3 og 4, som “Ejere af en- og tofamilieboliger, sommerhuse og lignende. Ejere af den private bolig i blandede bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug.

Lejere af boliger og sommerhuse i det omfang arbejdet udføres på lejerens initiativ og for lejerens regning. Indehavere af andels- og ejerlejligheder i det omfang arbejdet udføres på beboerens initiativ og for beboerens regning. Arbejdet skal være bestilt til ikke-erhvervsmæssig udnyttelse.

Arbejde på udlejnings-, andels- og ejerlejlighedskomplekser, som iværksættes af ejendommens administration eller bestyrelse, og hvortil udgifter påhviler ejer eller henhører under ejer- eller andelsforeningens fællesudgifter betragtes som hovedregel ikke som arbejde udført for en forbruger. Ankenævnet kan dispensere fra ovenstående regel, hvis særlige forhold foreligger.”

Klik ind på byggeriets ankenævns side for yderligere, klik her


Partner sider

Vejhjælpudenabonnement.dk

Autohjælpudenabonnement.dk

Eworkforms.com